Tích hợp các chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Nghệ An, Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển đến nay vẫn chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An do chưa được hướng dẫn. Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời cử tri tỉnh Nghệ An như sau:

Ngày 25/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển. Theo đó, tại Quyết định này quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển khắc phục rủi ro do thiên tai gây ra như: Bão lốc, áp thấp nhiệt đới, sóng thần… xảy ra trên biển; hỗ trợ tổ chức, cá nhân không thuộc các lực lượng của Nhà nước tham gia cứu người và tài sản bị rủi ro do thiên tai trên biển.

Theo đó, Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg đã đưa ra quy định các chính sách hỗ trợ thiệt hại đối với người và tài sản với nguồn tài chính thực hi đến từ các nguồn ngân sách đến từ trung ương, địa phương và các nguồn đóng góp, tài trợ.

Chính sách - Tích hợp các chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai

Hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển.

Sau 15 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg đã thực sự đi vào cuộc sống tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương; tạo cơ chế, chính sách cho các địa phương thực hiện hỗ trợ, khắc phục rủi ro do thiên tai gây ra; giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, góp phần tích cực bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Ngoài ra, để giải đáp, làm rõ một số nội dung trong thực hiện Quyết định số  18/2007/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An; ngày 26/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Văn bản số 7011/BNN-TCTS về việc thực hiện Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg gửi UBND tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nhằm xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế; trong đó sẽ nghiên cứu, tích hợp các chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển để thống nhất thực hiện. Dự kiến trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2023.

One thought on “Tích hợp các chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *