Từ nông dân trở thành nhà sáng chế máy nông nghiệp (Video)

Rút ngắn thời gian cày đất, rút ngắn thời gian gieo trồng, không phải trả chi phí tiền thuê nhân công, đó là nhờ những sáng chế cải tiến máy móc phục vụ cho nông nghiệp…

Xem bản tin được thực hiện bởi VTV:


One thought on “Từ nông dân trở thành nhà sáng chế máy nông nghiệp (Video)

  1. 20bet says:

    I am currently writing a paper and a bug appeared in the paper. I found what I wanted from your article. Thank you very much. Your article gave me a lot of inspiration. But hope you can explain your point in more detail because I have some questions, thank you. 20bet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *